Samliv & Arv - Lille beslutning - stor betydning

Indlæser ...

+45 70 40 41 22 info@samlivogarv.dk

Handelsbetingelser

1.Indledning

1.1.
Aftalen er gældende for Samliv og Arv Aps (SA) og brugere af de af SA udarbejdede online dokumenter.
1.2.
SAs brugere benævnes herefter som ”kunden”.
1.3.
Ved gennemlæsning og accept af nærværende vilkår, har brugeren accepteret betingelserne i aftalen, som værende det fulde aftalegrundlag mellem SA og kunden. Kundens indkøbsbetingelser sendt i e-mail eller på anden måde meddelt til SA, udgør ikke en del af aftalegrundlaget, og er ikke accepteret af SA.
1.4.
Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.Anvendelse

2.1.
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle aftaler om salg af dokumenter online via internetportalen www.samlivogarv.dk.

3.Tjenesteydelser

3.1.
De tjenesteydelser, som SA sælger og leverer til kunden, lever op til sædvanlig faglig standard.
3.2.
SA er udelukkende ansvarlig for, at tjenesteydelser opfylder lovgivningens krav, og kan anvendes til konkrete formål, såfremt brugeren har fulgt instruktionerne, som gives af SA i forbindelse med købet. Hvis brugeren tilbageholder relevante informationer, kan SA ikke holdes ansvarlig for dokumentet og dets indhold.
3.3.
Hvis brugeren er i tvivl om sine valg ved køb af online dokumenter, anbefales kunden at kontakte SA for yderligere redegørelser. Dette omfatter dog ikke juridisk rådgivning.

4.Pris og betaling

4.1.
Prisen for dokumenter og serviceydelser følger den prisliste, der var gældende på det tidspunkt, hvor SA bekræftede kundens ordre. Dette gælder, med mindre SA og brugeren skriftligt har aftalt andet.
4.2.
Alle priser er inklusiv moms, med mindre andet tydeligt fremgår.
4.3.
Brugeren tilpligtes at betale for SAs ydelser ved afgivelsen af ordren. Eventuelle rettelser, som brugeren ønsker indført i dokumentet, kan tilføjes uden ekstra omkostning inden for 1 måned efter brugeren modtager det oprindelige dokument.

5.Tilbud, ordre og ordrebekræftelser

5.1.
De priser, der fremgår af www.samlivogarv.dk er en opfordring til brugeren om, at gøre tilbud. Der er indgået en aftale, når brugeren har accepteret SAs vilkår, og har modtaget en ordrebekræftelse fra SA.
5.2.
SA bestræber sig på, at sende bekræftelse eller afslag af en ordre, til brugeren straks efter modtagelsen af ordren. Bekræftelse eller afslag skal være skriftligt for at binde SA, og vil blive sendt til den af brugeren oplyste e-mail adresse.
5.3.
Ønsker brugeren at ændre en afgivet ordre, kan dette kun ske med SAs skriftlige accept.
5.4.
I de tilfælde, hvor brugeren har både fuldstændigt særeje og fælleseje, reserverer SA sig retten til at afvise at oprette testamentet, eller oprette to separate testamenter; et for særejet og et for fællesejet. Hvert testamente faktureres da særskilt i henhold til prislisten.

6.Fortrydelsesret

6.1.
Ved godkendelse af SAs salgs- og leveringsbetingelser, fraskriver brugeren sig fortrydelsesretten, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2.

7.Ansvar

7.1.
Hver part er ansvarlig for egne handlinger samt undladelser efter gældende ret, dog med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget. I forbindelse med købet bliver brugeren grundigt guidet gennem de valg, der skal træffes. Brugeren bør altid kontakte SA ved tvivlsspørgsmål, eller konsultere sig med en advokat.
7.2.
Når kunden modtager det endelige dokument, har kunden ansvar for at sikre sig, at oplysningerne i dokumentet er korrekte. Eventuelle rettelser skal meddeles skriftligt til SA inden for 5 dage. SA kan ikke mødes med mangelskrav af nogen art, så længe kunden ikke har fremsat disse inden for 5 dage.
7.3.
SA er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab.
7.4.
SA er uden ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt dette skyldes forhold, der ligger uden for SA direkte kontrol. Herunder eksempelvis i tilfælde af brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, svingende ydelser fra tele- og netværksleverandører, hacking, virus, spy- og malware og andre former for force majeure.
7.5.
SAs ansvar er uanset hvad i enhver henseende beløbsmæssig begrænset til prisen på den ydelse, som SA har leveret til kunden. SA kan under ingen omstændigheder blive tilpligtet at betale et beløb til kunden, der overstiger det beløb, som kunden har betalt til SA.

8.Ansvar

8.1.
Oplysninger afgivet af kunden, anvendes udelukkende til oprettelse af de bestilte dokumenter. Alle oplysninger, der udveksles mellem SA og kunden skal behandles og opbevares fortroligt.
8.2.
Oplysningerne opbevares i 1 måned efter kunden har modtaget de endelig dokumenter. Dette skyldes, at kunden kan rette og ændre i dokumentet inden for denne periode. Efter udløbet af denne periode slettes al data, der opbevares af SA om kunden, med undtagelse af kundens aftale med SA og accepten heraf.
8.3.
Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, med mindre dette er nødvendigt for at SA kan opfylde sin aftale med kunden.
8.4.
Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af dokumenterne på en sådan måde, at andre sættes i stand til at bruge SAs erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige.
8.5.
Kunden må ikke videregive et købt dokument til andre, på en sådan måde, at disse bliver i stand til at kopiere dette.

9.Immaterielle rettigheder

9.1.
Retsforhold mellem kunden og SA er underlagt dansk ret, desuagtet om dansk international privatret måtte føre til, at et andet lands lov skulle finde anvendelse.

10.Lovvalg og værneting

10.1.
Ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder, som opstår under virksomhedes udførelse af tjenesteydelser tilhører SA. Herunder, men ikke begrænset til varemærker, ophavsrettigheder, design og patenter.
10.2.
Enhver tvist mellem kunden og SA skal afgøres ved en dansk domstol.
Indkøbskurv
Du har ingen produkter i din kurv!
Subtotal
0,00 DKK
Total
0,00 DKK
Fortsæt med at handle